صفحه اصلی > شورای راهبردی
.: شورای راهبردی

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

حمید عبادی

دکتری

فتو گرامتری

استاد

2

محمدجواد ولدان زوج

دکتری

سنجش از دور

استاد

3

محمد کریمی

دکتری

GIS

استادیار

4

یاسر مقصودی

دکتری

سنجش از دور

استادیار

5

محمد طالعی

دکتری

GIS

دانشیار

6

یزدان عامریان

دکتری

ژئودزی

استادیار

7

مهدی فرنقی

دکتری

GIS

استادیار

8

محمدسعدی مسگری

دکتری

GIS

دانشیار

9

محمودرضا صاحبی

دکتری

سنجش از دور

دانشیار