صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سمت در همایش

1

 

محمد کریمی

دکتری

GIS

استادیار

دبیر اجرایی همایش

2

علی­ اصغر علی­ زاده

کارشناسی ارشد

-

کارشناس پژوهش

عضو کمیته اجرائی

3

احید نعیمی

کارشناسی ارشد

GIS

کارشناس آموزشی

عضو کمیته اجرائی

4

طلوع سیلاوی

کارشناسی ارشد

GIS

کارشناس آموزشی

عضو کمیته اجرائی

5

جواد صبایی

کارشناسی ارشد

ژئودزی

کارشناس آموزشی

عضو کمیته اجرائی

6

روح ا... گودرزی

کارشناسی ارشد

سنجش از دور

کارشناس آموزشی

عضو کمیته اجرائی

7

الناز زنجانی پور

کارشناسی ارشد

فتوگرامتری

کارشناس آموزشی

عضو کمیته اجرائی

8

مریم حامی خواه

کارشناسی

-

کارشناس پژوهش

عضو کمیته اجرائی

9

نوید فرامی

-

-

امور عمومی

عضو کمیته اجرائی