صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

سنجش از دور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

1

محمدجواد ولدان زوج

استاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدرضا مباشری

استاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمودرضا صاحبی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی محمدزاده

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

یاسر مقصودی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

کاظم علوی پناه

استاد

تهران

7

محمدرضا سراجیان

دانشیار

تهران

8

پرویز ضیائیان فیروزآبادی

دانشیار

خوارزمی

9

علی اکبر متکان

استاد

شهید بهشتی

10

برات مجردی

استادیار

علم و صنعت

11

مریم دهقانی

استادیار

شیراز

12

یوسف رضایی

استادیار

بوعلی سینا همدان

13

مجید رحیم زادگان

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

فتوگرامتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

1

حمید عبادی

استاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود ورشوساز

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

مهدی مختارزاده

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی حسینی نوه احدآبادیان

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

جلال امینی

دانشیار

تهران

6

محمدسعادت سرشت

دانشیار

تهران

7

حسین عارفی

استادیار

تهران

8

سعید صادقیان

دانشیار

شهید بهشتی

9

مهدی مومنی

دانشیار

اصفهان

10

فرشید فرنود احمدی

دانشیار

تبریز

11

عباس مالیان

استادیار

شهید رجایی

12

سلمان احمدی

استادیار

کردستان

 

GIS

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

1

علی اصغر آل شیخ

استاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

عباس علیمحمدی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمدسعدی مسگری

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

محمد طالعی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

محمد کریمی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

مهدی فرنقی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

محمدرضا ملک

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

8

ابوالقاسم صادقی نیارکی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9

محمودرضا دلاور

دانشیار

تهران

10

فرید کریمی پور

استادیار

تهران

11

فرشاد حکیم پور

استادیار

تهران

12

نجمه نیسانی سامانی

استادیار

تهران

13

مهدی مدیری

استادیار

سازمان جغرافیایی

14

غلامرضا فلاحی

استادیار

آموزشکده نقشه برداری سازمان

 

ژئودزی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

1

بهزاد وثوقی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

مسعود مشهدی‏ حسینعلی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

ایرج جزیرئیان

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

یزدان عامریان

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

مهدی رؤفیان نائینی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

محمدمهدی علیزاده‏ الیزایی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

علیرضا آزموده ‏اردلان

استاد

تهران

8

عبدالرضا صفری

دانشیار

تهران

9

محمدعلی شریفی

دانشیار

تهران

10

علیرضا امیری ‏سیمکوئی

دانشیار

اصفهان

11

مهدی گلی

استادیار

صنعتی شاهرود

12

یحیی جمور

دانشیار

آموزشکده نقشه‏ برداری

13

حسین نهاوندچی

استاد

NTNU,Norway

14

مهدی اسحاق

استاد

University West,Sweden

15

محمد باقربندی

استاد

University of Gävle,Sweden