.: فایل های مقالات پذیرفته شده

ردیف عنوان دریافت فایل
1مدیریت خاموشی ها و حوادث برق در شرکت های توزیع برق به کمک سیستم اطلاعات مکانی همراه
2استفاده از روش حل اساسی در مطالعه تغییر شکل آتشفشان
3مدلسازی آلاینده PM10 و شاخص NDVI با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای لندست- ۸ و تعیین نقشه غلظت این آلاینده بر مبنای کاهش پوشش گیاهی در شهرستان ع
4ارزیابی پوشش الگوریتم های بهینه سازی سراسری در جایابی شبکه های سنسور بی سیم در محیط های رستری
5مدلسازی خطی وضعیت سلامت صخرههای مرجانی با استفاده از تصاویر لندست-8
6مکان¬یابی پروژه های قابل حفاظت، مهم، حساس، حیاتی و ویژه دفاعی با توجه به گسل های فعال ایران
7نگرشی جدید در فناوری سیستم اطلاعات مکانی با استفاده از رایانش فراگستر
8پهنه بندی متغیرهای کیفی آب زیر زمینی دشت سروستان با استفاده از زمین آمار
9کالیبراسیون دوربین:‌ مرور کلی مفهوم، روش ها و معادلات آن
10شناسایی سطح آب از تصاویر ماهواره ای لندست با استفاده از الگوریتم ژنتیک (منطقه مورد مطالعه: ایران)
11ک روش ژئودتیک برای تعیین مختصات محل سقوط آذرگوی -مطالعه خاص: تعیین محل برخورد شهابسنگ در غرب زنجان در تاریخ 8 مرداد 94
12برنامه ریزی مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم زنبور چندهدفه و تئوری فازی مطالعه موردی: شهر اصفهان، ایران
13ارزیابی مقادیر بخار آب قابل بارش حاصل شده از تصاویر AMSR2 و MODIS در سطح خشکی (مطالعه موردی: غرب ایران)
14بررسي و تحلیل تأثیر طرح هندسی تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهر همدان)
15پایش مخازن آبی پشت سد با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS
16شناسایی تیرهای برق از داده‌های لیزر اسکنر متحرک زمینی
17طراحی و ارزیابی روشی جهت تهیه نقشه موضوعی پهنه بندی خشکیدگی درختان بلوط با استفاده از فناوری سنجش از دور
18الگوريتمي پيشنهادي براي بهبود نتايج فشرده¬سازی هندسی خطوط سير مکاني-زماني
19آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری و نیمه شهری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا
20شناسایی محصول ذرت از تصاویر ماهواره لندست 8 از طریق آنالیز چندزمانه طیف های میدانی
21تناظریابی هندسی رودخانه ها در مجموعه داده های چندمقیاسی برداری
22طبقه بندی کاربری در محیط‌های شهری بر مبنای رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا
23سامانه تعیین موقعیت زمین پایه LONG RANGE NAVIGATION SYSTEM
24کالیبراسیون سری زمانی مشاهدات تایدگیج و بویه GPS
25تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از RS و GIS :مطالعه موردی منطقه مهران، ایران
26تولید مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی با استفاده از داده های لیدار
27ارزیابی کارایی ادغام داده‌ سنجنده‌های OLI و TIRS در شناسایی دگرسانی های مناطق امیدبخش معدنی
28پایش و بررسی مکانی- زمانی تغییرات خط ساحل دریاچه ارومیه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
29بررسی تاثیر نحوه توزیع و تعداد داده های آموزشی در دقت طبقه بندی شبکه عصبی تصاویر ماهواره ای
30ارائه روشی برای جایابی شبکه های حسگر بی سیم در مدل های برداری سه بعدی برای حسگرهای احتمالی
31مقایسه کالیبراسیون دوربین های رقومی غیرمتریک به وسیله تست فیلد ثابت و تست فیلد متحرک
32بازیابی فاز تداخل سنجی راداری به کمک انتقال داده های نامنظم به فضای منظم
33تفکيک آهک‌هاي کرتاسه و دولوميت سازند شتري در شمال کرمان به کمک تصاوير ASTER و LANDSAT-8
34استفاده از مناطق ادراکی براي بهبود فرايند ناوبری شهري
35مدل‌سازی سری زمانی محتوای الکترون کلی لایه یون‌سپهر بکمک شبکه عصبی چند لایه MLP-ANN با الگوریتم آموزش PSO
36تحلیل و مدلسازی مکانی - زمانی شیوع بیماری مالاریا
37اثر جاذبی توپوگرافی، ایزوستازی بر زوایای انحراف قائم
38تحلیل و مدلسازی اثرات محیطی مؤثر بر آلاینده PM2.5 با استفاده از روش رگرسیون کاربری اراضی در شهر تهران
39بررسی کارایی روشهای شی پایه در استخراج هواپیما با استفاده از تصاویر ماهواره ای
40امکان¬سنجی مناطق مستعد برای تغذیه مصنوعی آب¬های زیرزمینی، به کمک تلفیق تحلیل-های سیستم اطلاعات مکانی و بصری¬سازی گوگل ارث
41آشکارسازی اتوماتیک تغییرات سه بعدی ساختمان ها با استفاده از ابر نقاط داده لیدار
42استفاده از امضاهای پلاریمتریک استاندارد در تجزیه داده‌های تمام پلاریمتریک رادار
43مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی (منطقه موردی: شهرکابل_افغانستان)
44تهیه پارامترهای اتمسفری از طریق ISAC در تصاویر فراطیفی حرارتی
45تلفیق تصاویر چند طیفی SENTINEL-2 و پانکروماتیک IRS-P5 و ارزیابی آن
46بررسی تأثیر حذف پریودهای شناخته شده از سری زمانی داده های TEC، در شناسایی آنامولی لرزه ای - مطالعه موردی زمین لرزه خوزستان
47کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در بازسازی صحنه تصادفات رانندگی
48کاربرد فتوگرامتری پهپاد مبنا در مدلسازی سه بعدی سایتهای باستانی
49ارزیابی روش های قطعه بندی اراضی در مدلسازی توسعه شهری
50استفاده از منطق فازی و سامانه های اطلاعات مکانی به منظور تعیین مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی
51تخصیص بهینه فضای کتاب¬خانه به انواع کتاب، با استفاده از الگوریتم¬ رقابت استعماری
52بکارگیری اتوماتای سلولی و شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی گسترش آتش سوزی جنگل
53بررسي تاثیر ساختار‌های شبکه راه بر شدت تصادفات درون شهری با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه
54متصور سازی سه بعدی با استفاده از تصاویر برد کوتاه
55مقایسه¬ی روش¬های مختلف در مدلسازی منطقه¬ای میدان ثقل بر مبنای بسط به توابع هارمونیک محلی
56ترکیب طبقه‌بندی کننده‌ها بر اساس آنالیز عدم قطعیت با استفاده از معیار حداکثر انحراف نسبی
57طبقه بندی تغییرات ساختمانها با بکارگیری اختلاف مدلهای رقومی سطح و پایگاه داده کاداستر شهری
58مروری جامع بر روش‌های یادگیری ماشین و انتخاب ویژگی با تأکید بر موضوع طبقه‌بندی در کاربردهای سنجش‌ازدوری
59ارزیابی روش های فتوگرامتری برد کوتاه و لیزر اسکنینگ در تولید مدل سه بعدی از اشیا باستانی
60بررسی ارتعاشات پره های توربین بادی با استفاده از ویدئوگرامتری
61پایش خصوصیات بیوفیزیکی و رفتار دمایی سطح برای بررسی پدیده جزیره حرارتی شهری با ادغام داده¬های اپتیک و حرارتی سنجش از دور
62ارائه ی یک روش خوشه بندی فازی سری های زمانی بر مبنای الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی
63استخراج سایه ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با تلفیق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه‌ای
64شناسایی مکانهای مستعد برای کشت ارگانیک با استفاده از روش های ,ترکیب خطی وزنی، میانگین وزنی مرتب شده و بولین
65طبقه‌بندی تصاویر سنجش ازدور با قدرت تفکیک مکانی بالا از منظر کاربری و پوشش زمین با استفاده از الگوریتم SIFT
66شناسایی تغییرات در تصاویرپلاریمتری رادار با روزنه مجازی بر مبنای ترکیب روش های پیکسل مبنا ، شی مبنا
67بهبود شاخص های روش حرارتی/ مرئی به منظور تعیین دقیق و صحیح میزان رطوبت خاک با استفاده از داده¬های سری زمانی سنجنده MODIS
68بررسی توانایی تصاویر سنجنده MODIS در تخمین تاخیر تروپوسفری با استفاده از روش ردیابی اشعه سه بعدی
69توسعه یک روش نوین مبتنی بر ویژگی های رنگی و بافتی جهت بهبود تشخیص خودروهای متحرک
70مقایسه ویژگی های مختلف برای ثبت تصاویر به منظور جبران حرکت دوربین در روش تفاضل پس زمینه
71پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های AHP ، FuzzyAHP و سناریوهای مختلف FuzzyOWA در راستای توسعه و امنیت شهری (مطالعه موردی: استان تهران)
72معرفی مدل دامنه اداره زمینی با تاکید بر نقش مولفه های مکانی آن
73طبقه بندی نوع محصولات زراعی با شاخص پوشش گیاهی اختلافی نرمال شده ( با استفاده از تصاویر سنتینل 2)
74شبیه‌سازی روند تخلیه از یک اتاق با استفاده از مدل میدان سطح بسط داده شده و مدل میدان سطح
75آشکارسازی رگ های زیرپوستی با استفاده از مدلسازی سه بعدی با کمک دوربین میکرولنز مادون قرمز
76مقایسه تلفیق داده های چند زمانه در سطوح ویژگی و تصمیم گیری جهت تخمین سطح زیر کشت محصولات زراعی
77ارزیابی و مقایسه روش¬های طبقه¬بندی شئ¬گرا و پیکسل¬مبنا در تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک بالا به منظور آشکارسازی تغییرات ساختمان¬ها
78بررسی روند رسوبگذاری کانالهای دسترسی بندر بوشهر با استفاده از داده های هیدروگرافی دقیق
79حذف نوارشدگی ناشی از نقص آشکارساز شماره 4 از تصاویر باند 5 سنجنده مادیس
80ارزیابی داده های سنجنده مادیس در شناسایی ذرات معلق (مطالعه ی موردی استان البرز)
81استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای Landsat در برآورد تغییرات کاربری اراضی با روش شی‌گرا (جنوب استان همدان در حوضه آبریز کرخه)
82تعیین زمان بهینه در روز جهت انجام تعیین موقعیت دقیق نقاط با استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS ( مطالعه موردی شهر کرمانشاه )
83ادغام ابر نقطه داده لیدار و تصویر هوایی با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا در سطح تصمیم-گیری به منظور استخراج عوارض شهری
84تعیین میزان سلامت گیاه گندم با استفاده از روش های کدگذاری طیف بازتابندگی
85بررسی پارامترهای موثر بر مدلسازی سه بعدی با استفاده از تکنیک تابش الگوی فرینج
86آنالیز تغییرشکل سدهای خاکی با تصاویر راداری و روش اجزاء محدود (مطالعه موردی: سد درودزن فارس )
87ارزیابی قابلیت سنجنده¬های اپتیک و راداری جهت برآورد وسعت دریاچه ارومیه
88تشخیص ساختمان های بازسازی شده پس از زلزله با استفاده از داده های سنجش از دوری
89بررسی روند تغییرات شروع و پایان فصل رویش با استفاده از داده های ماهواره ای در جنگل های هیرکانی
90ارزیابی عملکرد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تهیه نقشه کاربری اراضی
91استفاده از GIS در مکان یابی فضای سبز شهری به روش VIKOR (منطقه مورد مطالعه : شهرستان محمودآباد)
92ارائه چارچوبی برای تحلیل انطباق نقشه وزن مبنا مبتنی بر الگوی نگاشت کاهش و رایانش ابری
93ارزیابی کارایی استخراج خودکار خطواره‌ها با روش‌های نوین سنجش از دور (بررسی موردی: معدن منگنز ونارچ، استان قم)
94تشخیص راه¬های سالم و تخریب شده ناشی از زلزله با استفاده از داده لیدار
95پیاده¬سازی روش فتومتریک استریو در بازسازی سه¬بعدی اجسام کوچک میراث فرهنگی
96ارائه مدلی جهت کنترل کیفیت اطلاعات مکانی مردم گستر برای تحلیل مکان های تصادفات رانندگی
97طبقه بندی داده های پلاریمتری و بررسی تاثیر استفاده از SPAN به عنوان یک ویژگی در طبقه بندی کننده ها
98طبقه بندی نظارت شده تصاویر ابرطیفی به وسیله الگوریتم دو مرحله ای
99مکان¬یابی مناطق دارای پتانسیل تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده ازروش GIS و TOPSIS (مطالعه موردی: دشت دهگلان)
100بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم NSGA-II و شاخص‌های مکانی
101Combination of contextual information and optimal texture features for improving the accuracy of SAR image
102آنالیز طیفی سری های زمانی دی اکسید نیتروژن شهر تهران با اندازه گیری های سنجنده OMI
103ارزيابي کارايي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در تهیه نقشه‌ی کاربری اراضی شهر ملایر
104مقایسه دو روش نسبی و مطلق برآورد تاخیر زنیتی تروپسفر با استفاده از داده های GNSS (مطالعه موردی:ایستگاه دائمی تهران)
105مکانیابی و تخصیص بهینه چینش کاربری¬های سبز شهری(مطالعه موردی منطقه 16 شهر تهران)
106همبستگی بخار آب قابل بارش سنجنده AIRS و داده¬های 29 ایستگاه سینوپتیک ایران
107ارایه روشی به منظور محاسبه حجم اشیا منظم با مکان هندسی مشخص با استفاده از سنسور کینکت
108کشف درخشش های یونسفری در ایران با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی
109مقایسه انواع تارگت ها به منظور بهبود دقت واقعیت افزوده برای زیرساخت های زیرزمینی
110تعیین مناطق دگرسان شده آغشته به اکسید آهن با استفاده از ترکیب داده های SENTINEL-2A و ASTER در منطقه رابُر، استان کرمان
111ارزیابی روش‌های بهینه‌سازی فرا ابتکاری به‌منظور اتوماسیون در روند انتخاب ویژگی و تعیین پارامترهای طبقه‌بندی تصاویر هوایی
112مقایسه ی خوشه بندی حاصل از دو الگوریتم K-MEANS و FUZZY C-MEANS در بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر خودرو
113بهبود توان تفکیک مکانی باندهای حرارتی ماهواره لندست 8 به کمک باندهای مرئی
114تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و مدل المان محدود برای مدل‌سازی تغییرشکل سازه‌ها
115کاهش نویز تصاویر سنجش از دوری با استفاده از فیلترینگ غیر خطی در حوزه فرکانس بر مبنای تغییر مقیاس‌ طیف اندازه
116انتخاب مسیر بهینه برای مترو به کمک GIS و روش های فرا ابتکاری
117بهبود طبقه¬بندي SVM درمناطق شهري با استفاده از انتخاب بهینه ویژگی¬ها در تصویر GeoEye-1
118مدلسازی رطوبت خاک با استفاده از دمای درخشندگی سنجنده AMSR2 در دوره خشک و تر
119تشخیص اتوماتیک پیچیدگی سقف ساختمانها در مناطق شهری با استفاده از ابر نقطه لایدار
120برآورد تبخیر از سطح دریاچه ها با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و الگوریتم سنجش از دوری SEBS (مطالعه موردی: سد امیرکبیر)
121سنجش الگوریتم¬های بارش ابرطیفی و چندطیفی ماهواره¬ای در شبیه¬سازی رواناب ماهانه رودخانه کلم با استفاده از مدل ارزیابی آب و خاک موسوم به SWA
122مقایسه الگوریتم های مختلف برآورد دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر سنجش از دور
123ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان
124استخراج اتوماتیک پهنه‌های آبی در مقیاس زیرپیکسل از تصاویر لندست 8
125تصحیحات رادیومتریک تصاویر ابرطیفی هایپریون به منظور استخراج اطلاعات در کاربردهای زمین شناسی
126تاثیر تعداد و پراکندگی طول های کنترل بر دقت نهایی کالیبراسیون
127بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر اصفهان با استفاده از سنجش از دور
128بررسی منحنی انعکاس طیفی درختان مرکبات مبتلا به بیماری گرینینگ یا Huanglongbing با استفاده از طیف‌سنجی زمینی و شاخص‌های گیاهی
129مکان یابی دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره در محیط GIS
130مکان¬یابی محل های اسکان موقت زلزله‌زدگان با استفاده از تحلیل¬های مکانی و روش¬های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی
131بررسی و مقایسه دمای سطح و کلروفیل آب¬ها با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی خلیج فارس)
132مروری بر سامانه‌های تعیین موقعیت داخلی در GIS فراگستر
133تهیه نقشه پوشش گیاهی مناطق شهری با استفاده از تصاویر پهپاد
134محیط شبیه سازی NetLogo: ابزاری برای ایجاد مدل های عامل مبنای مکانی
135مقایسه و ارزیابی کارایی الگوریتم های جنرالیزاسیون عوارض خطی نقشه های توپوگرافی
136بهبود روش کمینه سازی انرژی مقید به منظور آشکارسازی کانی های دگرسانی هیدروترمال
137مدلسازی و پیش بینی غلظت دی اکسید نیتروژن در شهر تهران با استفاده از اندازه گیری های سنجنده OMI و شبکه عصبی
138آشکارسازی تغییرات از تصاویر ماهواره‌ای بر اساس حدآستانه‌گذاری نامتقارن بهینه تصویر اختلاف
139برآورد دمای سطح گنبد های نمکی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8و الگوریتم پنجره مجزا، مطالعه موردی: گنبد های نمکی جهانی، کنار سیاه و گج
140اثر توپوگرافی در تعیین ژئویید با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل
141تاثیر توسعه فیزیکی شهر بر تغییرات رواناب با استفاده از روش NRCS-CN (مطالعه موردی: شهر اسدآباد)
142تعیین مدل اعوجاجات تصویری بهینه برای کالیبراسیون دوربین کروی RICOH-THETA
143ارزيابي کارايي مدل ویکور در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم)
144بررسی رفتار بازتابندگی طیفی نهال بلوط ایرانی تحت تنش گردوغبار
145معرفی روشی جدید مبتنی بر فاصله باتاچاریا در مسائل چند کلاسی به منظور انتخاب باند از تصاویر فراطیفی
146استخراج گسل¬ها و شکستگی¬ها از تصاویر ماهواره¬ای لندست با استفاده از تکنیکPCA به‌منظور مدیریت کارآمد بر منابع آب زیرزمینی
147مسیریابی بهینه خطوط انتقال نیرو با استفاده از روش AHP فازی و GIS
148طبقه¬بندی شهر شیراز با استفاده از ویژگی موجک دو بعدی و داده¬های سنجش از دوری
149استخراج نیمه خودکارتک‌درختان خشکیده بلوط با استفاده از تصاویر پهپاد
150پایش مکانی-زمانی تغییرات دمای سطح و ارتباط آن با تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 1394-1364 مطالعه موردی: شهر آمل
151انتخاب پارامترهای تکنیک SVM توسط الگوریتم ژنتیک جهت طبقه بندی داده های LiDAR
152بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی ¬پیرامون کلان¬شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه¬ی تطبیقی شهرهای ارومیه و اصفهان)
153مکانیابی مناسب برای استقرار سیستمهای فتوولتائیک انرژی خورشیدی در سقف ساختمانهای شهری با استفاده از سنجش از دور
154بررسی فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل¬سنجی تفاضلی راداری (DInSAR) و با بکار¬گیری تصاویر سجنده SENTINEL
155بررسی و مدلسازی تاثیر شاخص های اقلیمی و هیدرولوژیکی بر روی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل سری های زمانی و تثاویر ماهواره ای